Please contact us for information in alternate accessible formats.

Tulong sa Wika

Alinsunod sa iniaatas ng batas, nag-aalok ang County ng Santa Barbara ng mga materyales sa pagboto na nasa mga
sumusunod na wika:
Ingles/Espanyol Chinese/Tsino
Lahat ng Presinto Lahat ng Lugar para sa Pagboto Presinto Lugar para sa Pagboto
23-2349 Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng
 Koreo (walang lugar para sa pagboto)
Tagalog/Tagalog 30-3310 Santa Catalina
Presinto Lugar para sa Pagboto 30-5410 Santa Catalina
57-9620 Edwards Community Center

57-9910 Santa Maria Foursquare Church Korean/Koreano

57-9920 Tommie Kunst Junior High School Presinto
Lugar para sa Pagboto
57-1021 Taylor Elementary School 57-9530 Edwards Community Center


57-9520 Santa Maria Fairpark
 

Magbibigay ng mga kopya ng balota at tagubilin kapag hiniling. Maaari mong hingin ang balota sa iyong lugar para sa pagboto sa mga presintong nakalista sa itaas. Bukod pa riyan, huwag kalimutan na kung kailangan mo ng tulong, maaari kang magdala ng hanggang dalawang tao upang tulungan ka sa pagboto, sa kundisyon na hindi sila mga kinatawan mula sa iyong taga-empleyo o iyong unyon (kung mayroon kang isa). Magdala ng kapamilya o kaibigan!

 

Mga Botanteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo
Kung isa kang Botanteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo sa isa sa mga presintong ito, maaari kang humiling ng balotang nasa isa sa mga available na wika:
Sa Telepono:  sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-SBC-VOTE (1-800-722-8683)
Sa Koreo: sa pamamagitan ng pagsagot/pagpapadala sa aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at pagpili sa kinakailangan mong wika.
Online:  sa pamamagitan ng pagsagot/pagpapadala sa aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at pagpili sa kinakailangan mong wika.
Nang Personal:  sa isa sa mga Opisina ng Halalan o sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong balota at pagbalik ng
sobre sa iyong lokasyon ng botohan

 

Aplikasyon sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ng California