Please contact us for information in alternate accessible formats.

Tulong sa Wika

Alinsunod sa iniaatas ng batas, nag-aalok ang County ng Santa Barbara ng mga materyales sa pagboto na nasa mga
sumusunod na wika:
Ingles/Espanyol Chinese/Tsino
Lahat ng Presinto Lahat ng Lugar para sa Pagboto Presinto Lugar para sa Pagboto
23-2392 Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng
 Koreo (walang lugar para sa pagboto)
Korean/Koreano 30-3110 UCSB Santa Cruz Hall
Presinto Lugar para sa Pagboto 30-3120 UCSB Santa Cruz Hall
57-5020 Grace Baptist Church 30-3130 UCSB Manzanita Village
57-5030 First Christian Church 30-3140 UCSB San Nicolas Hall
57-5060 First Christian Church 30-3160 San Clemente
30-3170 Santa Catalina
Tagalog/Tagalog 30-3180 Santa Catalina
Presinto Lugar para sa Pagboto 12-1110 Chase Palm Park Center
57-5230 Edwards Community Center 22-2010 Chase Palm Park Center
57-5260 Temple Beth El
57-5340 Santa Maria Foursquare
57-5380 Santa Maria Foursquare

 

Magbibigay ng mga kopya ng balota at tagubilin kapag hiniling. Maaari mong hingin ang balota sa iyong lugar para sa pagboto sa mga presintong nakalista sa itaas. Bukod pa riyan, huwag kalimutan na kung kailangan mo ng tulong, maaari kang magdala ng hanggang dalawang tao upang tulungan ka sa pagboto, sa kundisyon na hindi sila mga kinatawan mula sa iyong taga-empleyo o iyong unyon (kung mayroon kang isa). Magdala ng kapamilya o kaibigan!

 

Mga Botanteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo
Kung isa kang Botanteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo sa isa sa mga presintong ito, maaari kang humiling ng balotang nasa isa sa mga available na wika:
Sa Telepono:  sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-SBC-VOTE (1-800-722-8683)
Sa Koreo: sa pamamagitan ng pagsagot/pagpapadala sa aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at pagpili sa kinakailangan mong wika.
Online:  sa pamamagitan ng pagsagot/pagpapadala sa aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo at pagpili sa kinakailangan mong wika.
Nang Personal:  sa isa sa mga Opisina ng Halalan o sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong balota at pagbalik ng
sobre sa iyong lokasyon ng botohan

 

Aplikasyon sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ng California